OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRONIU WITA
   
  OSP KSRG DOBROŃ
  Jak zostać strażakiem
 

Zawód strażaka wiąże się z renomą i powszechnym szacunkiem, nie dziwi zatem że mali chłopcy od najmłodszych lat marzą aby zostać strażakami. Niektórzy z biegiem lat z tego wyrastają ale z roku na rok coraz większa grupa osób decyduje się na podjęcie zawodu mundurowego.

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

Czasami wynika to z zamiłowania a czasami z braku innej pracy. Nie da się ukryć, że w dzisiejszej Polsce zawód mundurowy daje stabilizację, pewność zatrudnienia i możliwość awansowania. Na pożarniczych forach internetowych coraz częściej pojawia się temat jak się dostać do straży.

Kandydatom do szkół pożarniczych stawia się wymagania określone prawnie. Rekrutacji podlegają osoby mające wykształcenie średnie, nie skończyły 23 lat, jeśli nie odbyły służby wojskowej i nie skończyły 25 lat, jeśli odbyły służbę wojskową, uzyskały pozytywny wynik egzaminu wstępnego, posiadają predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, orzeczone przez komisję lekarską MSWiA (kandydatów wstępnie zakwalifikowanych kieruje na komisję szkoła), złożą zobowiązanie do służby w PSP, nie były karane sądownie.

Jeżeli spełniamy te wymagania możemy złożyć dokumenty do szkoły i ubiegać się o przyjęcie, oczywiście po przejściu egzaminów sprawnościowych i teoretycznych, których forma różni się w zależności od szkoły. Nauka w tzw. „aspirantce” kończy się uzyskaniem stopnia młodszego aspiranta i tytułu technika pożarnictwa. W SGSP osiem miesięcy studiów zostaje uwieńczony promocją oficerską czyli nadaniem stopnia młodszego kapitana i tytułu inżyniera pożarnictwa.


Studia można kontynuować na studiach magisterskich trwających trzy semestry. Obie szkoły łączy mundurowy i skoszarowany system kształcenia. Kadeci otrzymują poza umundurowaniem także wyżywienie oraz uregulowane prawem świadczenia finansowe. Pobyt w szkole zaczyna się okresem unitarnym, w którym słuchacze przygotowywani są do służby wewnętrznej i w podziale bojowym i odbywa się na poligonie.

Kończy się złożeniem ślubowania. Kształcenie teoretyczne połączone jest z zajęciami praktycznymi. Kadeci pełnią służbę w podziale bojowym i uczestniczą w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Jeżeli chodzi o drugą drogę wiodącą do służby w Państwowej Straży Pożarnej to jest ona uregulowana ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, ze zm.). Określa ona iż służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

*Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy).
*(Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.? Spośród kandydatów przeprowadzona zostaje rekrutacja, której tryb również jest określony ustawą. Polega on na punktowaniu określonych umiejętności takich jak:

1. Prawo jazdy kat. B - 2 pkt

2. Prawo jazdy kat. C - 4 pkt

3. Posiadanie uprawnień ratownika medycznego - 5 pkt

4. Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne (np. obsługa ciężkiego sprzętu) - 5 pkt

5. Uprawnienia płetwonurka - 3 pkt

6. Udokumentowane członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) powyżej 3 lat - 3 pkt

7. Udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP - 3 pkt

8. Udokumentowane szkolenia dla członków OSP - 3 pkt

9. Wykształcenie - 3-5 pkt

- średnie techniczne - 3 pkt

- Zdany egzamin maturalny - 4 pkt

- Wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP - 5 pkt
Skala punktowa może zostać zmodyfikowana w zależności od stanowiska na jakie jest zapotrzebowanie. Kandydaci przechodzą również test sprawności fizycznej. Należy dodać, że inne wymagania są dla kobiet i dla mężczyzn.

Gdy już się uda przejść cały proces rekrutacji, dla nowo przyjętego strażaka nie kończą się jeszcze problemy. Aby móc brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych musi on przejść kurs przygotowawczy który trwa ok. 3.5 miesiąca. Następnie można przejść kurs podoficerski, jednak to czy strażak zostanie zakwalifikowany na taki kurs zależy od wielu czynników, m.in. od komendanta, kadry jednostki.


Nie ma określonej reguły i czasu po jakim strażak zostaje wysłany na takie szkolenie i często wiąże się z długotrwałym oczekiwaniem. Umożliwia on dowodzenie sekcją, czyli obsadą samochodu pożarniczego podczas akcji. Poza tymi dwoma szkoleniami strażacy uczestniczą w kursach specjalistycznych ratownictwa medycznego, szkolenie chemiczne i inne.

Tak więc istnieje kilka możliwości dostania się do służby w Państwowej Straży Pożarnej, ale mimo iż reguły przyjęć wydają się być przejrzyste i jasne panuje ogólne przekonanie iż bez znajomości niczego nie zdziałamy. Obecnie trwa okres zmian kadrowych w PSP i duża liczba strażaków odchodzi ze służby co powoduje braki etatowe w jednostkach.

Szykuje się też inna zmiana, która wymusi utworzenie dodatkowych etatów. Jest to zmiana trybu służby. PSP pracuje obecnie na trzy zmiany w wymiarze 24/48h.Przepisy Unii Europejskiej wymagają aby służba była prowadzona 12h zmianam lub 24/72h. Inny tryb pracy wiąże się z koniecznością utworzenia czwartej zmiany.

Opracowanie: źródła internetu i forum PSP

 
  AKTUALIZACJA 22.03.2014R  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Copyright @ 2014;OSP KSRG DOBROŃ; WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!